کارفرما:سرکار خانم ترقی سال:1392 ویلای سرکار خانم ترقی واقع در…
کارفرما:مهندس قموشی سال:1393 پروژه روف گاردن یا باغ بام در…
کارفرما :آقای مرعشی سال:1391 حیاط ساختمان آقای مرعشی واقع در…
کارفرما:دکتر مسجدی زاده سال:1393 پروژه آقای دکتر مسجدی زاده در…