نمای چوبی

سال : 1389 ساختمان مسکونی در حوالی ارغوان شهرک غرب…
کارفرما: مهندس الماسی سایز چوب: 19.92
کارفرما:اکبری سال:1392 ویلای آقای اکبریدر لواسان واقع شده است. برای…
کارفرما:آقای فلاحی سال:1393 ساختمان مسکونی آقای فلاحی در حوالی شهرک…
کارفرما:مهندس قره بخش سال:1392 ساختمان مسکونی آقای مهندس قره بخش…
سال:1391 ساختمان مسکونی آدر حوالی خیابان یخچال واقع شده است.…
کارفرما:آقای انتصارنیا سال:1389 ساختمان مسکونی آقای انتصارنیا در حوالی میدان…
کارفرما:آقایان روزی طلب و مجتبیی سال:1392 ساختمان مسکونی آقایان روزی…
کارفرما:مهندس اشرفی سال:1392 ساختمان اداری آقای مهندس اشرفیر حوالی میدان…
سال:1390 ساختمان مسکونی در حوالی شیخ بهایی واقع شده است.…
کارفرما:مهندس ولییی سال:1392 ساختمان مسکونی آقای مهندس ولییی حوالی میدان…
کارفرما:خیرخواه سال:1392 ساختمان اداری آقای خیرخواه در سهروردی واقع شده…
کارفرما:مهندس امیر ابراهیم سال:1392 ساختمان مسکونی آقای امیر ابراهیم در…
کارفرما:آقای امیر ابراهیم سال:1391 ساختمان مسکونی آقای امیر ابراهیم در…
کارفرما:آقای رحیمی سال:1392 ساختمان مسکونی آقای رحیمی حوالی شهرک راه…
کارفرما:مهندس قموشی سال:1392 ساختمان مسکونی آقای قموشی در حوالی میدان…
کارفرما:معصوم زاده سال:1391 ساختمان مسکونی آقای معصوم زاده در حوالی…
کارفرما:مهندس قموشی سال:1391 ساختمااداری آقای مهندس قموشی در حوالی میدان…
کارفرما:مهندس شریف زاده سال:1392 ساختمان اداری آقای مهندس شریف زاده…
کارفرما:آقایان روزی طلب و مجتبیی سال:1389 ساختمان مسکونی آآقابان روزی…
کارفرما:مهندس حسنی سال:1391 ساختمان مسکونی آقای مهندس حسنی در حوالی…
سال:1390 ساختمان مسکونی آقای در حوالی میدان سرو شده است.…
کارفرما:آقای ثقفی سال:1392 ساختمان اداری آقای ثقفی در حوالی دروازه…
کارفرما:آقابان روزی طلب و مجتبیی سال:1392 ساختمان مسکونی آقایان روزی…
کارفرما: مهندس احمدی سال:1389 ساختمان مسکونی آقایمهندس احمدی در سعادت…
کارفرما: سال:1392 ساختمان مسکونی آقای حوالی سعادت آباد مبدان بهرود…
سال:1392 ساختمان مسکونی آقای مهندس شاه محمدی حوالی میدان پونک…
کارفرما:مهندس شاه محمدی سال:1392 ساختمان مسکونی آقای مهندس شاه محمدی…